ЛАГ СКАРДУС

ЛАГ Скардус е основана во Август 2016 год и делува на подрачјето на општините Јегуновце, Теарце и Тетово.

Визија: Хармонична и развиена заедница на среќни и задовoлнини граѓани , со мултикултурни и традиционални вредности во еконономска развиена област.

Мисија: Подобрување на економска и социјална благосостојба преку иновативен пристап и градење партнерства помеѓу заинтересирани страни и промоција и зачувување на мултикултурни и традиционални богатства.

Стратешки цели:

  1. Зголемување на конкурентноста на економијата, создавање стратешки партнерства и деловни врски
  2. Развој на одржлив еко-социјални модели на управување и иновативност
  3. Развој на идентитетот на ЛАГ-от и вмрежување преку развој на човечки ресурси, зачувување на културното наследство и зголемување на вредноста на областа

Адреса: Улица 101 бб, Јегуновце
Телефон: +389-71-275-164; +389-75-651-971; +389-70-250-285
e-mail: lag.skardus@gmail.com