ЛАГ АБЕР 2015

ЛАГ АБЕР 2015, формиран во 2015 г. Оснивачи се општините Куманово, Липково, а член е Старо Нагоричане. Оснивачи се и Музеј Куманово, неколку невладини организации и приватни лица-бизнисмени.

Главни дејности се руралниот развој, пред се преку руралниот и културниот туризам, сочувувањето на животната средина и сл. 

До сега има реализирано преку 15 проекти - поголеми и помали, со кои се трудиме да го подобриме квалитеот на живеење во руралните средини.

Dejan Gjorgjievski

NI Museum of Kumanovo

+389 75 290 936