Проценка на влијанието и можностите за прилагодување на климатските промени во земјоделскиот сектор во општина Битола