П Р А В И Л Н И К ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ЕВИДЕНЦИЈАТА НА ЛОКАЛНАТА АКЦИОНА ГРУПА