Мрежата на ЛАГОВИ потпиша Меморандум за соработка со Здружението ИНКЛУЗИВА

Со цел да даде придонес кон подобрување на состојбата на лицата со попреченост Мрежата на ЛАГОВИ потпиша Меморандум за соработка со Здружението за промоција и развој на инклузивно општество ИНКЛУЗИВА.

Локалните Акциони Групи имаат за цел социјално и економско јакнење на руралните средини. Жителите во руралните средини се соочуваат со ограничени можности, а особено со бројни предизвици се соочуваат лицата со интелектуална и физичка попреченост и нивните семејства.

Ова е почеток на соработка на полето на човекови права, пристап до права кои се одредени согласно европското законодавство, домашната законска регулатива и подзаконските акти, спроведување на истражувања и анализи за степенот на исполнетост на регулативата и јавните политики, градење на капацитети и споделување на добри практики, воведување на иновативни пристапи во работењето, и создавање на услови за инклузивно општество и подобар живот на маргинализираните групи во руралните средини.