Извештај за прилагодување на климатски промени во земјоделството за општина Битола